• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

لیست واحد های پارک

 

 

لیست شرکت های مستقر در پارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارک علم و فناوری استان اردبیل

rsatm.ir