park
وبینار آموزشی شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایا با هدف آشنایی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، اعضای هیات علمی با مراحل ایجاد دانش بنیانی شرکت

وبینار آموزشی شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایا با هدف آشنایی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، اعضای هیات علمی با مراحل ایجاد دانش بنیانی شرکت

RSS
1345678910انتها

تازه های تکنولوژی

RSS
123

پارک در رسانه ها

لینک های مرتبط

شرکت های مستقر در پارک

گالری

27
شرکت های دانش بنیان
4
صنایع خلاق
92
واحدهای فناور موسسات
73
واحدهای فناور مرکز رشد
132
واحدهای پیش رشد
rsatm.ir