پارک علم و فناوری استان اردبیل

اعضای کمیته

نام و نام خانوادگی

 

عنوان

 

تخصص

 

محل کار

 

شماره تماس

 

عظیمه هاشمی مهر
 
رئیس کمیته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پارک علم و فناوری استان اردبیل 09149871923
اعظم شکاری
 
دبیر کمیته کارشناسی ارشد ریاضی پارک علم و فناوری استان اردبیل 09147541764
رقیه رضایی عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مرکز رشد شهرستان پارس آباد 09901583566
         
         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1345678910انتها
rsatm.ir