• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

اعضای کمیته زیست فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تخصص

محل کار

شماره تماس

دکتر اشرفی دبیر کمیته    

maomostafa@gmail.com

09143469402

rsatm.ir