• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

rsatm.ir