پارک علم و فناوری استان اردبیل

واحدهای رشد و پیش رشد

212

شرکت های موسسات پارک

104

شرکت های دانش بنیان و خلاق

52

اشتغال زایی شرکت ها

1820

گردش مالی شرکت ها

24189740000

اخبار

[EasyDNNnews:IfExists:Image]
[EasyDNNnews:Title] [EasyDNNnews:IfExists:Comments] [EasyDNNnews:Comments] [EasyDNNnews:EndIf:Comments]
[EasyDNNnews:EndIf:Image] [EasyDNNnews:IfNotExists:Image] [EasyDNNnews:IfExists:Comments] [EasyDNNnews:Comments] [EasyDNNnews:EndIf:Comments] [EasyDNNnews:EndIf:Image]

[EasyDNNnews:SubTitle:Limit:80]

[EasyDNNnews:Title]

رسانه ها

رادیو فناوری

رادیو فناوری

تلویزیون فناوری

تلویزیون فناوری

پارک در رسانه های مجازی

پارک در رسانه های مجازی

گزارش پروژه

روند پیشرفت پروژه ساخت ساختمان پارک در شهرک الهیه

تاریخ شروع پروژه :1400/01/14

کارگاه های نوآوری : 45%

ساختمان اداری و مرکز رشد : 25%

مرکز رشد جامع واحد های فناور

مرکز رشد مشترک تخصصی کشاورزی

مرکز نوآوری شهرستان نمین

مرکز نوآوری و شتابدهی خدمات شهری

مرکز رشد شهرستان پارس آباد مغان

مرکز رشد شهرستان گرمی مغان

مرکز نوآوری شهرستان مشگین شهر

مرکز رشد شهرستان خلخال

DNN