درباره ما

اهداف پارک علم و فناوری استان اردبیل

کاهش زمان مورد نیازدر فرایند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی،به ویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب پذیر

کمک به توسعه و رونق اقتصاد منطقه

کمک به ارتقاءارزش افزوده از طریق توسعه فعالیت های دانش و فناوری محور

توسعه فعالیت های کار آفرینی فناورانه سازگار با ویژگی های اقلیمی و قابلیت های منطقه

تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی و تولیدی

مساعدت در ایجاد تشکلهای نوین تولیدی و خدماتی

تشویق به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط متکی بر تکنولوژیهای پیشرفته

 

 

چشم انداز پارک

تبدیل شدن به قطب دیپلماسی فناوری منطقه در راستای تولید و صدور محصولات شرکت های فناور به کشورهای همجوار از طریق برندسازی محصولات شرکت های دانش بنیان

 

 

 

DNN