پارک علم و فناوری استان اردبیل

چشم انداز پارک علم و فناوری استان اردبیل

 

«توسعه پارک علم و فنا‌وری استان اردبیل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر حوزه‌های دارای مزیت‌های رقابتی و تبدیل به سیستم  معتبر، کارآمد و متعالی با رویکرد حمايت از نوآوری، فناوری و تجاری‌سازی از طريق تعامل موثر ميان صنعت، دانشگاه و دولت و تبدیل شدن به یکی از پارک‌های برتر شمال غرب کشورتا سال 1404».

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir