مدیریت اداری و مالی

  • مسئول بخش
  • اهداف و ماموریت ها
  • وظایف و اختیارات
  • فرم ها و آئین نامه ها
  • شرح خدمات سازمان
  • قوانین و مقررات
  • تماس با واحد


 

فرم ها

                                                                                                                                                                                   
 

contact-us  

DNN