• ساعت کار 07:45 - 15:45
فا | EN | AR

Committee members

نام و نام خانوادگی
عنوان
تخصص
محل کار
شماره تماس

 
بهروز خلیلی
 
رئیس کمیته
 
دکترای تخصصی کشاورز، علوم دامی، تغذیه نشخوار کنندگان

 
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
 
09143535379
امیر اصلان حسین زاده
 
دبیر کمیته
 
پژوهشگر اصلاح گیاهان زراعی و عضو یات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 
مشاور حوزه کشاورزی پارک علم و فناوری استان اردبیل
09373994794
سیروس محفوظی
عضو کمیته
دانشیار عضو هیات علمی بازنشسته سازمان تحقیقات کشاورزی(بریدینگ فیزیولوژی غلات)

مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیشگامان آذر زر کشت ایرانیان
 
09125648318
 
 امین کانونی
عضو کمیته
 
مهندسی آب - سازه های آبی

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

09143530921
 
 رضوان شاددل
  عضو کمیته

 
عضو هیات علمی گروه علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

  09143513028
جابر شریفی
 عضو کمیته
  اکوبیولوژی گیاهان اکوسیستم های طبیعی- پژوهشگر و عضو قطب علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

  عضو هیات علمی (بازنشسته) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
  09143530321

 
 بهرام دهدار
 عضو کمیته
 دکترای باغبانی-سبزی کاری
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

 رئیس مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

 09144541663

 
یعثوب حیدرزاده

 
 
عضو کمیته

 
 
کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
 
 
مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان اردبیل

 
09149527010
 
محمد نوروزی

 
منشی و عضو کمیته

 
مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 
مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری استان اردبیل

 
09141538672

 
DNN