اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف
295

اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک عــلم و فناوری اردبیل، نظر به تغییرات پرشتاب فناوری از یک سو و سنتی بودن بخشی از نظام آمـوزش عالی کشور از ســوی دیگر، ضــرورت بهره گیری از فناوری های نو جهت ارتقای سطح آموزش و پژوهش و بهبود عملکرد نظام آموزش عالی کشور، بیش از پیش مطرح است. در همین راستا جلسه توجیهی پارک عــلم و فناوری اردبیل با شــرکت های فناور و دانش بنیان مستقر با موضـوع اولین رویداد نیازمـــحور فناورانه در حوزه نظارت، ارزیابی و تــضمین کیفیت وزارت عتف در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری اردبیل برگزار گردید.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN