پارک علم و فناوری استان اردبیل

اهداف پارک

                 با توجه به چشم انداز ، ماموریت و استراتژی ها، اهداف کلی و راهبردهای پارک علم و فناوری استان اردبیل   را به طور خلاصه در ابعاد زیر نام برد:

  • توسعه زیرساخت ها و استقرار واحدهای فناور استان
  • بهبود جايگاه فعاليت‌هاي دانش‌محور و فناورانه استان
  • توسعه ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه
  • عرضه خدمات تخصصی به منظور کسب ثروت، اشتغال تخصصی و توسعه کارآفرینی استان
  • تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری.
  • توسعه ارتباطات واحدهای فناور
  • توسعه ساختارفیزیکی پارک فناوری استان
  • توسعه ارتباطات بین‌المللی و تعامل با پارکهای داخل و خارج به منظور جذب و انتقال دانش فنی به استان
  • جهت دادن چرخه علم و فناو ري و نوآو ري به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir