پارک علم و فناوری استان اردبیل

Enter Title

اهداف و وظایف کمیته بانوان فناور پارک علم و فناوری اردبیل

 

۱- کمک به توسعه و ترویج خلاقیت نوآوری و کارآفرینی در بین بانوان و خانواده ها.

۲- کمک به ساماندهی خدمات مشاوره به بانوان فناور و کارآفرین استان.

۳- مشارکت در جذب هدایت منابع دولتی و غیردولتی در طرح‌های موفق فناورانه بانوان.

۴- کمک به توسعه ظرفیت ها و قابلیت های مراکز و موسسات آموزشی خلاقیت ایده پروری و تولید محصول.

۵- همکاری مشترک و پیوند با موسسات مجاز کارافرینی ایده پروری و موفقیت در سراسر کشور در راستای توسعه فناوری های مبتنی بر علم در استان.

۶- ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه ارتباطی به عنوان خلاق و فناور و کارآفرین استان با هدف ارائه پشتیبانی علمی فنی و دریافت بازخوردهای لازم از جریان   فناوری بانوان در سطح منطقه اقدام در جهت بهبود آن.

۷- حمایت و کمک به ارتقای ظرفیت مدیریتی بانوان فناور و خلاق استان.

۸- کمک به تدوین و ساماندهی ایده ها و اندیشه های خلاق و کارآفرین حوزه بانوان استان.

۹- کمک به راه اندازی صندوق سرمایه های راکت نقدی و غیرنقدی بانوان (طلاجات و غیره) و استفاده آن در راستای تولید و ایجاد کسب و کار مبتنی بر فناوری بانوان.

 ۱۰- برگزاری دوره ای بازدید قشرهای مختلف بانوان، خانواده‌ها، دانشجویان و دختران از فعالیت‌های کسب و کار خلاق و فناورانه پارک علم و فناوری.

 ۱۱- حضور و مشارکت فعال در ایده‌ها و طرح‌های ملی مرتبط با فناوری و کسب و کار بانوان.

 ۱۲- کمک به ارتقاء خودباوری، عزت نفس و شکوفایی استعدادهای بانوان استان در راستای خلق ایده و پرورش آن و تبدیل ایده به محصول.

۱۳- کمک به ارتقای فرهنگ خود اظهاری و معرفی بانوان فناور و خلاق در سطح استان در راستای ترویج و تشویق مشارکت بانوان استان در عرصه های کسب و کار فناوری.

۱۴- کمک به شکل گیری فرهنگ مطالبه گری از مسئولین در حوزه های فناوری و کارآفرینی بانوان.

۱۵- پشتیبانی و حمایت از ایجاد، تاسیس و مشارکت در تاسیس مراکز علمی فرهنگی حوزه فناوری و کارآفرینی بانوان.

۱۶- کمک به فراهم سازی فرصت‌های جدید کسب و کار نوبان در عرصه فناوری و اقتصاد دانش بنیان.

۱۷- کمک به تدوین و ساماندهی ایده ها و اندیشه های خلاق و کارآفرین حوزه بانوان استان.

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir