کمیته تخصصی بانوان

کمیته تخصصی بانوان فناور پارک علم و فناوری استان اردبیل در ذیل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل به منظور اولویت دادن به بانوان در جذب و پرورش ایده های فناورانه و توانمندسازی هسته ها در واحدهای فناور بانوان  تشکیل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNN