پارک علم و فناوری استان اردبیل

اهداف و وظایف کمیته زیست فناوری

اهداف این مجموعه فناور رسیدن به تولیدات زیستفناوری ایرانی که عبارتند از: 

  - هورمو نها

کشتبافت گیاهی

کود و سموم بیولوژیک

مواد دارویی مثل آنتیبیوتیکها

اینترفرون  گاما با نام تجاری  گاما ایمونکس

کیتهای  الیزا   مانند کیت  الیزا ی  تشخیص  ا یدز

واکسنها ی  نسل جدید  مانند واکسن هپاتیت  ب

مواد شیمیایی (الکل، اوره، استون  و اسیداستیک )

سرم و واکسن (بیشتر به روش بیوتکنولوژی سنتی )

ا ی  با نامهای   تجاری  سینووکس و رسیژن ۱- - اینترفرون بتا

آنزیمها ی  زیستشناسی  مولکولی  مانند تک د یانا ی  پلیمراز

فرآوردههای میکروبی و کیتهای  تشخیص مولکولی  بیماریها

Angipars ( - داروهای  جدید  که وارد بازار داخلی  شدند  مانند آنژی   پارس  )

فاکتورهای پروتئینی(تولید شده با  روشهای بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک)

داروهای  جدید  مانند اینترفرون  آلفا و استرپتوکیناز  و اریتروپوئتین  و اینترفرون  بتا  یک  بی با  نام سینوپار  و PTH( )  با نام سینال-اف و پاراتیروئید  هومورمون FSH(  - هورمون  محرک تخمکزایی 16 PEG

  با نام پگاژن GCSF

rsatm.ir