پارک علم و فناوری استان اردبیل

Enter Title

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تخصص

محل کار

شماره تماس

دکتر حسین واثقی دودران

دبیر کمیته

 

 

 

دکتر فرهاد ستاری

عضو کمیته

 

نماینده دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر علی نعمت اله زاده

عضو کمیته

 

نماینده انجمن نانوفناوری

 

دکتر مهدی فتحی

عضو کمیته

 

نماینده دانشگاه علوم پزشکی

 

دکتر سیما فیض پور

عضو کمیته

 

نماینده دانشجویی

 

دکتر اویس عابدی نیا

عضو کمیته

 

نماینده پارک

 

صادق سروری

عضو کمیته

 

دبیرکل اتاق بازرگانی اردبیل

 

 
RSS
1345678910انتها
rsatm.ir