کارگاه آموزشی آشنایی با سطح آمادگی فناوری  TRL
1793

کارگاه آموزشی آشنایی با سطح آمادگی فناوری TRL

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN